Events / Experimental Skeletal Biology Journal-Data Club

Experimental Skeletal Biology Journal-Data Club

12:00 p.m.-1:00 p.m.
Conference Room AB, Steven & Susan Lipstein BJC Institute of Health, 425 S. Euclid Ave, 11th Floor, St. Louis, MO 63110
Gaurav Swarnkar (Abu-Amer)
Osteocyte-derived sclerostin impairs cognitive function during ageing and Alzheimer’s disease progression

Tianshu Shi, Siyu Shen, Yong Shi, Qianjin Wang, Guanqun Zhang, Jiaquan Lin, Jiang Chen, Feng Bai, Lei Zhang, Yangyufan Wang, Wang Gong, Xiaoyan Shao, Guiquan Chen, Wenjin Yan, Xiang Chen, Yuze Ma, Liming Zheng, Jianghui Qin, Ke Lu, Na Liu, Yun Xu, Yun Stone Shi, Qing Jiang & Baosheng Guo

Schedule of presenters (.pdf)

This meeting is in-person. The in-person location is Steven & Susan Lipstein BJC Institute of Health, 11th floor, AB conference room.  Please email Jennifer Vollmer (jvollmer@wustl.edu) for meeting information.

Feedback Form:

https://forms.gle/37u6ab1GxPxFLeJ36