Events / Experimental Skeletal Biology Journal-Data Club

Experimental Skeletal Biology Journal-Data Club

12:00 p.m.-1:00 p.m.
Conference Room AB, Steven & Susan Lipstein BJC Institute of Health, 425 S. Euclid Ave, 11th Floor, St. Louis, MO 63110

Ignacio Portales-Castillo, MD (Civitelli Lab)

An extra-erythrocyte role of haemoglobin body in chondrocyte hypoxia adaption.

Feng Zhang #  1 Bo Zhang #  2   3   4 Yuying Wang  5 Runmin Jiang  6 Jin Liu  5 Yuexian Wei  2   4 Xinyue Gao  2   4 Yichao Zhu  2   4 Xinli Wang  7 Mao Sun  8 Junjun Kang  9 Yingying Liu  9 Guoxing You  10 Ding Wei  11 Jiajia Xin  12 Junxiang Bao  13 Meiqing Wang  14 Yu Gu  5 Zhe Wang  5 Jing Ye  5 Shuangping Guo  5 Hongyan Huang  3 Qiang Sun  15   16

Schedule of presenters (.pdf)

This meeting is in-person. The in-person location is Steven & Susan Lipstein BJC Institute of Health, 11th floor, AB conference room.  Please email Jennifer Vollmer (jvollmer@wustl.edu) for meeting information.

Feedback Form:

https://forms.gle/37u6ab1GxPxFLeJ36