Events / Experimental Skeletal Biology Journal-Data Club

Experimental Skeletal Biology Journal-Data Club

12:00 p.m.-1:00 p.m.
Conference Room AB, Steven & Susan Lipstein BJC Institute of Health, 425 S. Euclid Ave, 11th Floor, St. Louis, MO 63110

Andy Wu (Aurora Lab )

Harnessing matrix stiffness to engineer a bone marrow niche for hematopoietic stem cell rejuvenation

Xiaoying Zhang  1 Dandan Cao  1 Liting Xu  1 Yanhua Xu  2 Zehua Gao  3 Yuanzhong Pan  3 Ming Jiang  3 Yuhui Wei  4 Lihua Wang  4 Yue Liao  5 Qigang Wang  5 Lei Yang  6 Xiaocui Xu  6 Yawei Gao  7 Shaorong Gao  6 Jing Wang  3 Rui Yue  8

 

Schedule of presenters (.pdf)

This meeting is in-person. The in-person location is Steven & Susan Lipstein BJC Institute of Health, 11th floor, AB conference room.  Please email Jennifer Vollmer (jvollmer@wustl.edu) for meeting information.

Feedback Form:

https://forms.gle/37u6ab1GxPxFLeJ36